Pràctiques  |  Departament de Pràctiques en Empreses  |  Tel. 96 160 3000  | uvpracticas@uv.es

La Universitat de València considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l’aprenentatge i preparació dels seus estudiants i, al mateix temps, de vinculació amb la societat. Correspon a ADEIT, sota la direcció de la Vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació, l’organització, planificació i gestió de les pràctiques acadèmiques externes de la Universitat de València.

Què són les pràctiques externes

És una activitat de naturalesa formativa realitzada per els/les estudiants i supervisada per un/a tutor/a de l’empresa o institució on es desenvolupa i per un/una tutor/a acadèmic/a de la Universitat de València. Té com a principal objectiu permetre a els/les estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l’adquisició de competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat d’emprenedoria.

Modalitats de pràctiques

Existeixen dos tipus de pràctiques: curriculars i extracurriculars. Les pràctiques curriculars es configuren com a activitats acadèmiques integrades en el pla d’estudis del qual es tracte (graus i postgraus), que es corresponen amb un mòdul, matèria o assignatura. D’altra banda, les extracurriculars són aquelles que els/les estudiants poden realitzar amb caràcter voluntari durant el seu període de formació (graus i postgraus) i que, encara tenint els mateixos fins que les pràctiques curriculars, no formen part del pla d’estudis.